வெருச்சே ஓபியா பயோ (விக்கி)

வெருச்சே ஓப்பியா தனியா? காதலன், குழந்தைகள், திருமணம், உயரம், நிகர மதிப்பு & சுயசரிதை. வெருச்சே ஓபியாவின் விவகாரம், குடும்பம், சம்பளம் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.