நீங்கள் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

உங்கள் வணிகம் உங்களை சோதிக்கும், ஆனால் உங்களை நன்கு அறிந்தால் நீங்கள் கடந்து செல்லலாம்.